TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO NY ASABOTSY 03 OKTOBRA 2020

I- FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA SY VOLAVOLAN-DALANA:

MITOHY  NY  HAMEHANA  ARA-PAHASALAMANA  FA  HISY  KOSA  IREO FEPETRA  ISAN-TSOKAJINY  HAPETRAKA  SY  HANDRINDRANA  NY FIAINAMPIRENENA :

Nandritra ny Filankevitry ny Minisitra natao androany 03 Oktobra 2020 dia noraisina ny didim-panjakana hanohizana ny hamehana ara-pahasalamana hoentina mandrindra ny ady amin’ny fiparitahan’ny valan’aretina eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara araka ny fanapahana avy amin’ny Filoham- pirenena, nolaniana nandritra izany ireo fepetra isan-tsokajiny tokony hapetraka rehetra hoentina miaro ny ain’ny Malagasy ary koa iahiana ihany koa ny fiainana andavanandron’ny mponina sy ny isambatan’olona. Natao toy ny mahazatra ny fakan-kevitra teo amin’ireo lehiben’ny andrimpanjakana 3 araka ny voalazan’ny lalam-panorenana,  ny  fankan-kevitra  tamin’ireo  ankolafin-kery  maro  isan- tsokajiny na ara-toe-karena na ara-pahasalamana na ara-piarahamonina, ary ny Filoham-pirenena miaraka amin’ny Governemanta no mandray ny fanapahan- kevitra farany araka ny voafaritra ao anaty lalampanorenana.

Noho izany : mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « FAHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA» (état d’urgence sanitaire) manomboka androany 03 Oktobra 2020 ary mihatra avy hatrany.

Ny andinidininy  mikasika  ny  lamina  sy  ny  fandrindrana  rehetra  hoentina miatrika ny 15 andro manaraka dia ho hazavain’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, mivantana avy any Taolagnaro mandritra ny fandaharana manokana hotanterahina rahampitso alahady amin’ny 08 ora alina ao amin’ny Televizionina Malagasy.

Toy  izao  ny  didim-panjakana  laharana  faha  2020-1183  tamin’ny  19 septembra 2020 noraisina:

FIADIDIANA    NY    REPOBLIKA
*********
DIDIM-PANJAKANA    LAHARANA    faha-2020-1270 tamin’ny 03 Oktobra 2020

MANAMBARA    AMPAHIBEMASO    NY    FAHAMEHANA    ARA-PAHASALAMANA    MANERANA NY    TANIN’NY    REPOBLIKA   

NY FILOHAM-PIRENENA,

Araka    ny    lalampanorenana,    ao    amin’ny    andininy    faha    61;

Araka      ny      làlana      faha    91-011      tamin’ny      18      jolay      1991      mahakasika      ny      Vanim-potoana    manokana

Araky     ny     làlana     laharana     faha  2011-002     tamin’ny     15     jolay  2011     mikasika     ny     fifehezana     ny    fahasalamam-bahoaka ;

Araka     ny     didim-panjakana     laharana     faha     2019-1407     tamin’ny  19     jolay  2019     manendry    ny    Praiminisitra,    lehiben’ny    Goverenemanta;

Araka     ny    didim-panjakana    laharana    faha-2020-070    tamin’ny  29     janoary 2020    nanendry    ny    mpikambana    ao    amin’ny    governemanta;

Araka     ny     didim-panjakana     laharana     faha     2020-359     tamin’ny     21     marsa     2020     milaza     ny    manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika.

Araka     ny     didim-panjakana     laharana     faha     2020     – 370     tamin’ny     04     Aprily     2020     milaza     sy    manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika.

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-420 tamin’ny    17    Aprily 2020    milaza    sy     manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika.

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-457 tamin’ny    02    Mey 2020    milaza    sy    manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika.

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-483 tamin’ny    16    Mey 2020    milaza    sy    manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika.

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-592 tamin’ny    30    Mey 2020    milaza    sy    manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-610 tamin’ny    13    Jona 2020    milaza    sy manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-687 tamin’ny 27    Jona    2020     milaza    sy    manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-748 tamin’ny 11    Jolay    2020        milaza    sy     manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika,

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-818 tamin’ny 25    Jolay    2020        milaza    sy     manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny     tanin’ny    repoblika

Araka     ny     didim-panjakana     laharana     faha     faha     2020-890     tamin’ny 08     Aogositra     2020        milaza     sy     manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny    tanin’ny    repoblika

Araka     ny     didim-panjakana     laharana     faha     faha     2020-1020     tamin’ny 22 Aogositra     2020        milaza     sy     manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny    tanin’ny    repoblika

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-1087     tamin’ny 05    Septambra    2020        milaza     sy     manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana     ara-pahasalamana     manerana     ny    tanin’ny    repoblika

Araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    faha    2020-1183 tamin’ny 19    Septambra    2020        milaza     sy     manambara     ampahibemaso     ny     fahamehana ara-pahasalamana     manerana     ny    tanin’ny    repoblika

Nandritra     ny     filankevitry     ny     minisitra     taorian’ny     fakankevitra     natao     tamin’ny     Filohan’ny    Antenimieram-pirenena,     ny     filohan’ny     Antenimierandoholona     ary     ny     Filohan’ny     Fitsarana    avo    momba    ny    lalampanorenana ;

DIA    MAMOAKA    IZAO    DIDIM-PANJAKANA    MANARAKA    IZAO :

ANDININY    VOALOHANY.- mitohy    mandritra    ny    15    andro    eto    amin’ny    tanin’ny    Repoblikan’i    Madagasikara,     manomboka     amin’ny     fotoana     hivoahan’ity     didim-panjakana     ity     ny    « Fahamehana     ara-pahasalamana » noho     ny     antony     ara-pahasalamana,     nohon’ny     fisian’ny    toe-javatra     goavana     mampisahotaka     ny     fiainam-bahoaka,     mba     hampizotra     ara-dàlanan’ny    asan’ireo    fahefam-panjakana    araka    ny    didim-panjakana    laharana    faha    2020-359    tamin’ny    21    marsa     2020 sy     laharana     faha2020-370     tamin’ny     04     Aprily     2020 sy     ny     laharana     faha     2020- 420    tamin’ny    17    Aprily    2020, ny    laharana    faha    2020-457    tamin’ny    02    Mey    2020, ny    laharana    faha    2020-483    tamin’ny    16    Mey    2020,    ny    laharana    faha 2020-592    tamin’ny    30    Mey    2020,    ny    laharana     faha 2020-610     tamin’ny     13 Jona     2020,     ny     laharana     faha     2020-687 tamin’ny 27    Jona    2020, ny laharana    faha    2020-748 tamin’ny 11    Jolay    2020,    ny    laharana    faha 2020-818    tamin’ny     25     Jolay     2020     ,     ny     laharana     faha- 2020     -890     tamin’ny     08     Aogositra     2020,     ny    laharana     faha     faha     2020-1020     tamin’ny 22     Aogositra     2020,     ny     laharana     faha     2020- 1087     tamin’ny     05     Septambra     2020,     ny     laharana     faha     2020-1183 tamin’ny     19    Septambra    2020 voalaza    etsy    ambony.

ANDININY     FAHAROA.- Ity     didim-panjakana     ity     dia     mitarika ny     fampiharana     ireo     fepetra    rehetra     voafaritry     ny     fehezandàlana     mahakasika     ny     Vanimpotoana     Manokana     (situation    d’exception) mametra    ny    atao    hoe    Fahamehana.

ANDININY    FAHATELO.- Ho    fampiharana    ny    andininy    faha 18    ao    amin’ny    làlana    faha 91-011    tamin’ny 18    jolay 1991    mikasika    ny    Vanimpotoana    manokana,    izay    mamaritra    ny    fahefan’ny    Filohampirenena    amin’ny    fampiharana    ny    fanarahamaso ny    fivezivezen’ny    olona    sy    ny    fiara,    ny     fanarahamaso ny     famatsiana     rehetra     ary     ny     fanarahamaso ny     fitaovam-piadiana     dia natolotra    ny    Praiminisitra    ny    fanatanterahana izany.      

ANDININY     FAHA - EFATRA.- Ny Praiminisitra     lehiben’ny     Governemanta,     ny Minisitry     ny    fiarovam-pirenena,     ny     Minisitry     ny     Fitsarana,     ny     Minisitry     ny     toekarena     sy     ny    fitantanambola,     ny     Minisitry     ny     ati-tany     sy     ny     fitsinjaram-pahefana,     ny     Minisitry     ny    Fahasalamambahoaka,     ny     Minisitry     ny     Paositra     ny     fampiroboroboana     ny     kajy     mirindra,     ny    Minisitry    ny    Serasera    sy    ny    Kolontsaina,    ny    Seketeram-panjakana    misahana    ny    Zandarimaria    eo    ambany    fiahian’ny    ministeran’ny    fiarovam-pirenena    no    miantoka    ny    fanatanterahana    izao    didim-panjakana    izao.   

ANDININY     FAHA-DIMY.- Noho     ny     hamehana     ary     ho     fampiharana     ny     voalazan'ny     andininy    faha-6     ao     anatin'ny     didy     hitsivolana laharana     faha-62-041     tamin'ny     19     septambra     1962    momba     ny     fepetra     ankapoben'ny     lalàna     anatiny     sy     ny     lalàna     iraisam-pirenena     mifehy     ny    fifandraisana     manokan'ny     samy     olona,     ity     didim-panjakana    ity    dia    manan-kery     avy     hatrany    raha     vantany     vao     havoaka     amin'ny     onjampeo     sy/na     ny     fahitalavitra,     ary     izany     dia     tsy    miankina    amin'ny    famoahana    azy    amin'ny    gazetim-panjakan'ny    Repoblika.

Antananarivo    faha- 03    Oktobra 2020

Ny    Filoham-pirenena
Andry    RAJOELINA

Ny    Praiminisitra    lehiben’ny    Governemanta
NTSAY    Christian

Natao    androany    faha   03    Oktobra 2020
Ny    sampan-draharahan’ny    serasera    sy    ny    fifandraisana    eo anivon’ny    
Fiadidiana    ny    Repoblika