FIADIDIANA NY REPOBLIKA

FANAMBARANA

 

Noraisin’ny Filohan’ny Repoblika ny didim-panjakana laharana faha 2024-467 tamin’ny 6 marsa 2024 hanamarinana ireo mpikambana voafidy sy voatendry handrafitra ny Filankevitra Ambony Miaro ny Demokrasia sy ny tany Tan-dalàna (HCDDED).

1- Solontenan’ny Fiadidiana ny Repoblika

Ramatoa RANAMPY Gisèle

2- Solontenan’ny Antenimieran-doholona

Andriamatoa RAMAROKOTO Fenosoa Emile

3- Solontenan’ny Antenimieram-pirenena

Andriamatoa ZAFILAZA

4- Solontenan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana

Andriamatoa RANADIALISON Angelo

5- Solontenan’ny Fitsarana Tampony

Andriamatoa SAMUEL RAKOTONDRAINY Herimandimby Rajaona

6- Solontenan’ny Vaomieram-pirenena Mahaleo tena misahana ny Zon’olombelona (CNIDH)

Andriamatoa ANDRIAMANANTENA Jean Marc

7- Solontenan’ny Holafitry ny Mpanao Gazety

Andriamatoa James RAMAROSAONA

8- Solontenan’ny Holafitry ny Mpisolo vava

Le Batônnier RADSON Solo

 

Natao ny 11 marsa 2024,

Ny Fitaleavan’ny Serasera eto anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika