FIADIDIANA NY REPOBLIKA


TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY
LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSOROHITRA ZOMA 17 APRILY 2020

 

 • I- FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA SY VOLAVOLAN-DALANA:

  Taorian’ny fakan-kevitra nataon’ny Filoham-pirenena an’ireo Filohana Andrim-panjakana 3 eto amin’ny firenena : ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, dia nandray izao didim-panjakana manaraka izao :

  Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « FAHAMEHANA ARA PAHASALAMANA» (état d’urgence sanitaire) manomboka androany 17 Aprily 2020 ary mihatra avy hatrany.

  Toy izao ny didim-panjakana laharana faha 2020-420 tamin’ny 17 Aprily 2020 nandraisana izany :

   

  FIADIDIANA NY REPOBLIKA

  *********

  DIDIM-PANJAKANA LAHARANA faha-2020– 420 tamin’ny 17 Aprily 2020

  MANAMBARA AMPAHIBEMASO NY FAHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA MANERANA NY TANIN’NY REPOBLIKA

  NY FILOHAM-PIRENENA,

  Araka ny lalàm-panorenana, ao amin’ny andininy faha 61;

  Araka ny lalàna faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mahakasika ny Vanim-potoana manokana

  Araky ny lalàna laharana faha 2011-002 tamin’ny 15 jolay 2011 mikasika ny fifehezana ny fahasalamam-bahoaka ;

  Araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-1407 tamin’ny 19 jolay 2019 manendry ny Praiminisitra, lehiben’ny Governemanta;

  Araka ny didim-panjakana laharana faha-2020-070 tamin’ny 29 janoary 2020 nanendry ny mpikambana ao amin’ny governemanta;

  Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 marsa 2020 milaza ny manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

  Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020 – 370 tamin’ny 04 Aprily 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika. 

  Nandritra ny Filankevitry ny Minisitra taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana;

  DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PANJAKANA MANARAKA IZAO :

   ANDININY VOALOHANY. - mitohy mandritra ny 15 andro eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, manomboka amin’ny fotoana hivoahan’ity didim-panjakana ity ny « Fahamehana ara-pahasalamana » noho ny antony ara-pahasalamana, nohon’ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dalàna ny asan’ireo fahefam-panjakana araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 martsa 2020 sy laharana faha2020-370 tamin’ny 04 Aprily 2020 voalaza etsy ambony.

  ANDININY FAHAROA. - Ity didim-panjakana ity dia mitarika ny fampiharana ireo fepetra rehetra voafaritry ny fehezan-dàlana mahakasika ny Vanim-potoana Manokana (situation d’exception) mametra ny atao hoe Fahamehana.

  ANDININY FAHATELO. - Ho fampiharana ny andininy faha 18 ao amin’ny lalàna faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mikasika ny Vanim-potoana manokana, izay mamaritra ny fahefan’ny Filoham-pirenena amin’ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny olona sy ny fiara, ny fanaraha-maso ny famatsiana rehetra ary ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana dia natolotra ny Praiminisitra ny fanatanterahana izany.

  ANDININY FAHA - EFATRA.- Ny Minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny Minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram- pahefana, ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny Minisitry ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny Seketeram-panjakana misahana ny Zandarimaria eo ambany fiahian’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena no miantoka ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao.

  ANDININY FAHA-DIMY.- itsivolana laharana faha-62-041 tamin'ny 19 septambra 1962 momba ny fepetra ankapoben'ny lalàna anatiny sy ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fifandraisana manokan'ny samy olona, ity didim-panjakana ity dia manan-kery avy hatrany raha vantany vao havoaka amin'ny onjampeo sy/na ny fahitalavitra, ary izany dia tsy miankina amin'ny famoahana azy amin'ny gazetim-panjakan'ny Repoblika.

  Antananarivo faha 04 Aprily 2020
  Ny Filoham-pirenena
  Andry Rajoelina
  Ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta
  NTSAY Christian

 • II – FANAFOANANA :

  Ny Filankevitry ny Minisitra dia nankatoa ny fanafoanana ireto didim-panjakana manaraka ireto :

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola

  • Foana ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny Contrôle Financiers.
  • Foana ny didim-panjakana nanendry ny Tale misahana ny Comptabilité Publique

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara- tsiantifika:

  • Foana ny didim-panjakana nanendry ny Tale mitantana ny CNRIT.

Natao androany faha 17 Aprily 2020

Ny sampan-draharahan’ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny

Fiadidiana ny Repoblika