Arahaba tratry ny Asaramanitra (26 Jona 2015)


Ry Malagasy Mpiray Tanindrazana, Tompokolahy sy Tompokovavy,

Tonba indray ity ny Asaramanitra, andro manan-tantara ankalazantsika ny faha-55 taonan’ny niverenan’ny Fahaleovantenan’ny firenena malagasy, koa miarahaba ny ambany lanitra, ianareo Mpiray Tanindrazana tsy vaky volo, na ny eto antoerana, na ireo mieli-patrana manerana izao tontolo izao izay arahabaina koa fa mankalaza ity andro ity amin’izao fotoana izao, miarahaba anareo velon’aina, notahian’Andriamanitra ka tojo ny Asaramanitra.

Mieloelo fisandrahaka hono ny alam-boanion’Atsinanana, midoroboka famelana ny ravin-tapian’Imamo, fa tsara fisandrahaka sy kanto famelana mihoatra noho izany, ny fivelaran’ny fonay manoloana anareo hitondra ny arahaba feno hafaliana, hamafy ny akory dibok’haravoana fa nahatratra ny ASARAMANITRA 2015 izao.

Miarahaba ny isan-tokantrano sy ny isam-baravarana, miarahaba ny isam-batan’olona samy salama tsy marofy miara-mankalaza ity andro lehibe ity!

Miarahaba anareo olo-manan-kaja tonga maro eto amin’izao fotoana izao.

Manara hono ny ririnina raha tsy itafian-damba, refona am-piakarana ny mpandeha raha tsy arahin-tohan’aina, mangaina ny havoana raha tsy eo ny lohasaha; ary tsy izany e! fa inona moa izahay mpitondra raha tsy eo hianareo Vahoaka? Fa ianareo no kofehy maito mitam-panjakana, ianareo no hazomanga fanao tehina, ianareo no fototra ijoroan’ny fanjakana, koa izany no anehoako etoana ny fiarahabana tena miavaka ho anareo.

Ny andon’ny lanitra hirotsaka maharitra ho an’ny isam-baravarana, ny tsiron’ny tany hiboika ho an’ny isan-tokonana, dia samy hatratra ny Asaramanitra amin’ny taona ho avy sy mitsingerina indray isika rehetra izao.

55 taona izay no niverenan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara. Fotoana miavaka izany, andro manan-tantara no sady andro fieritreretana lalina ihany koa mikasika ny làlana efa nodiavina sy izay mbola miandry. Fitaovana izao andro izao ahaovantsika jery todika ny fiainam-pirenena, andinihan-tena ary fotoana ihany koa ifanaovana velirano amin’izay làlana tiana hizorana, sy ny fomba fisainana ahatonga antsika hiara-mizotra mankany amin’ny tanjona izay iombonana.

Fa inona no mampiombona antsika ? Ny tanjona iraisana dia ny hananantsika isan’ankohonana sy fianakaviana fiainana mihatsara kokoa hatrany eto amin’ity tany efa foin’Andriamanitra ho antsika ity.

Miainga amin’ny fahafahantsika misafidy sy manapaka ny fomba fitantanana sy fampandrosoana ny Firenena izany.

Inona koa no mampiombona antsika ? Ny kolontsaina maha Malagasy antsika izay mirakitra soatoavina tsy tontan’ny ela, ka tokony omentsika hasina vaovao hatrany amin’izao andro diavintsika izao. Izany hoe « Rariny sy hitsiny » izany dia tena soatoavina mipàka avy hatrany amin’ny fomba fitantanan-draharaha. Mikatsaka izany isika satria tokony hanana ny anjara masoandro sahaza ny herim-pony ny malagasy rehetra, ary ny andraikitry ny mpitondra dia ny mandamina ny sehatra mba ahatonga izany herim-pon’ny malagasy izany hitondra fihatsaram-piainana, fivelarana sy fisandratana. Tsy misy Firenena matanjaka raha mbola marefo ny vahoaka. Isan’ny soatoavina lehibe koa, izay efa novohizina, nanterintsika foana ny « Fihavanana ». Fantatro fa misy ny milaza hoe : efa tsisy dikany intsony izany fa efa nosimbaina sy nozimbazimbaina. Angamba, ho an’ny ampahiny vitsy fotsiny izany. Fa mbola misy lanjany izany ho an’ny sarababem-bahoaka. Ary heveriko fa manana adidy daholo isika hamerina ny hasin’ny « Fihavanana » izay mifamatotra rahateo amin’ilay nolazaiko teo hoe « Rariny sy Hitsiny ». Rehefa tsy voahaja ny Rariny sy Hitsiny dia mikoroso ny Fihavanana. Koa miantso anao aho anio, hiaro sy hamerina ny hasin’ny Fihavanana mba ifanaraka tsara amin’izao andro iainantsika izao.

Ny fandalàna ny fihavanana, tompokolahy sy tompokovavy, tsy midika ho falemena ary ny fandeferana tsy midika ho faharesena, sao misy diso hevitra amin’izany.

Raha manao topimaso amin’izay nodiavintsika nandritra ny 55 taona niverenan’ny Fahaleovantena isika, dia miaiky fa na be aza ny vita, mbola be lavitra noho izany ny tokony hatao.

Maro karazany ny antony tsy nahatanteraka izany. Misy avy amin’ny fifandraisantsika sy fiarahantsika miasa amin’ny firenena sy fikambanana maneran-tany nandritra izay 55 taonaizay. Misy kosa anefa avy amintsika ihany, avy amintsika irery ka manery antsika tsy maintsy handini-tena lalina.

Ny antony lehibe iray avy amintsika samy isika dia tsotra ihany : mikorontan-dava ny fiainantsika nandritra izay 55 taona izay. Raha manadihady kely fotsiny isika dia mahita fa impolo niova mpitondra i Madagasikara hatramin’ny taona 1960, kanefa tamin’izay folo izay dia vitsivitsy ihany no nisy fifandimbiasam-pahefana tony fa ny sisa, saika nialohavan-dromoromo, saika narahan-dromoromo foana.

Efa nisy izany Filoham-panjakana maty voatifitra teo amperinasa teto amintsika; efa nisy ireo Filoham-pirenena sy Malagasy maro voatery nanao sesitany ny tenany.

Maro ny olon-tsotra izay namoy ny ainy tanaty hotakotaky ny tantara. Toa ny tongo-bakivaky izany, sady marary no mahamenatra. Mikorontan-dava ity tany ity, ary isan’izay tsy mampandroso antsika izany na dia manankarena aza I Madagasikara.

Tsy manary toky anefa isika fa izay vitan’ny hafa ve tsy ho vitantsika, ary ianareo ry vahoaka no heveriko fa antoka lehibe indrindra amin’izany. Ny tranga farany nampisavorovoro ny saintsika teo nandritra ny herinandro vitsivitsy izay no nahitana fa notandrovanareo vahoaka toa ny anakandriamaso ny filaminana sy ny fahatoniana satria efa takatrarero tsara fa tsy misy na inona na inona vita anaty korontana. Milamina aza mbola tsy mora ny ady atao.

Lesona lehibe ry Vahoaka malagasy no nomenareo ny mpanao politika rehetra, na mitondra izy na ivelan’ny fitondrana. Renay rehetra mitambatra ny hafatra avy aminareo ary hitanareo angamba fa samy miezaka daholo ny ankolafy politika mba hanehoany eo imasonareo fa toaviny koa ny filaminana sy ny fitoniana. Fandresena lehibe ho antsika mianakavy izany.

Inona no ilantsika filaminana sy fahatoniana ? Mbola be lavitra noho izay vita ny asa fampandrosoana sy fanatsaram-piainana miandry antsika Tompokolahy sy Tompokovavy.

Mila fotoana lava sy asa mitozo ny fanomezana fototra matanjaka ny fianarana sy fanabeazana ny zanantsika, mila fotoana lava sy asa mitozo ny fametrahana fotodrafitrasa ho an’ny fahasalaman’ny ankohonana sy ny taranaka, mila fotoana lava sy asa mitozo ny fampivelarana fiharian-karena miorim-paka isam-paritra mba hanovosoa « Ara-drariny sy hitsiny » ny malagasy rehetra. Izany no fanamafisana ny « Fihavanana » mba tsy hisy intsony ny zanak’Ikalahafa sy ny tany lavitra andriana.

Mila izany filaminana sy fahatoniana izany na iza na iza fidian’ny vahoaka hitondra ny Firenena, mba ahafahany miasa fa tsy ho teriteren’ny fahamehana sy ny korontana politika lava izao.

Inona koa no ilàna ny filaminana sy ny fahatoniana ? Eo ny fifandraisana sy fiaraha-miasantsika amin’ny any ivelany, fa indrindra ireo mpandraharaha lehibe maniry ampiasa ny renivolany ety amintsika. Isika dia mandrefy ny vetivety, ny fohy ezaka, fa izao tontolo izao sy ny mpampiasa vola dia mandrefy ny fotoana maharitra ilaina hamerenana ny vola sy hametrahana izay tena rafi-mpanpandrosoana.

Amam-polo taona ny fifanarahana ilain’izy ireny. Fitondram-panjakana sy Firenena no ifanarahany raha ny marina fa tsy Mpitondra satria ny mpitondra  dia mandalo sy mifandimby ihany ka raha ny Fitondram-panjakana sy ny Firenena mikorontan-dava, na iza na iza mitondra azy, dia tsy mety amin’ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena izany. Izany no ilazako amintsika ny efa fantatsika ihany, fa ilaintsika ny filaminana sy fahatoniana eo amin’ny fiainam-pirenena. Hihamora sy hahomby tokoa ny fifandraisantsika amin’ny mpiara-miasa avy any ivelany satria ho afaka manopy maso lavitra kokoa izy ireo miaraka amintsika eo amin’ny fampandrosoana ny firenena.

Tompkolahy sy Tompokovavy, ry Malagasy mpiray tanindrazana,

Ny filaminana sy ny fitoniana no ilomby an-dohantsika rehetra. Raha voatandrontsika izany dia hizotra amin’ny fahamatorana kokoa ny ady hevitra ara-politika, satria izany no manamasaka antsika rehetra handray an-tanana ny ho avintsika sy ny taranaka fa tsy ny korontan-dava. Koa afaka hiasa sy hanatontosa ny adidy napetraka taminy ho an’ny firenena izay olona voafidy na voatendry hanao izany.

Mametraka fanontaniana ihany izahay indraindray hoe ahoana tokoa moa no hamitan’ny olona iray ny asa izay napetrakao vahoaka malagasy taminy ka ahazoanao mitsara azy hoe nahavita na tsia, raha tahiny ka maraina – atoandro – hariva dia korontanina foana izy ? Avelao izy hiasa antsakany sy andavany dia tsarao,   tolory hevitra raha misy ahitsy amin’izay tsy mety, fa aza korontanin-dava izao.

Ny tsy maintsy tsarovantsika sy tandrovantsika hatrany, dia ny fahendren’ny razana hoe : ny fanahy no olona. Fantatrao na tsy miteny aza ianao ry Malagasy, ny hasarotan’ny tontolom-pitantanana misy eto amin’ity firenentsika ity, nefa, na izany aza, rehefa tena miasa dia misy ny vokatra, ary tsy hikely soroka amin’izany izahay satria fantatray fa ny asa ihany sy ny asa hatrany no hifandresentsika lahatra.

Tsy hitanisa ny zava-bita tanatin’izany tontolo nanahirana izany aho. Izay manara-baovao sy tsy mitapimaso na mody marenina dia mahafantatra fa ny vokatra efa mijoro, ny tetikasa efa manomboka ary mbola tohizana sy hitarina.

Aleoko, amin’ity androany ity, maka ho vavolombelona ny mpiray Tanindrazana any Sakaraha, Nosy Be, Betafo, Manandona, Farahantsana, Ankaibe, Maromandia, Antsirabe, Satrokala, Tsaramandroso, Tsararano, Tanamasina, Manjarivo, Ste Marie, Mangoky, Analamisampy, Sahambano, Ambilobe, Ambanja, Antsohihy… ampahany ihany ireo fa tsy izy rehetra akory : anontanio azy ireo, anontanio an’ireo vahoaka hoe misy zavabitan’ny fitondrana ve aty sa tsia ? Anontanio azy ireo hoe misy fihatsaram-piainana ve efa tsapain-tanana na efa mitsimoka ve any sa tsia ?

Mbola be lavitra noho izany no takian’ny fampandrosoana izay anaty vina ho an’ny Firenena iombonana sy ny mpiray Tanindrazana. Enga anie mba ho tody haingana eo amin’ny filaminana sy fahatoniana mateza isika fa hanafaingana ny asa sy ny vokatsoa izany, hanamora ihany koa ny fifampiraharahana amin’ny mpiara-miasa any ivelany rehetra satria hitombina ny fifampitokisana. Handroso amin’ny fanajariana ny haren’i Madagasikara isika ary hitsinjara ara-drariny sy hitsiny ny vokatr’izany amin’ny fampandrosoana ny faritra rehetra.

Ry Malagasy mpirayTanindrazana, Tompkolahy sy Tompokovavy,

Izany no fanamby tiako hamafisina sy anterina amin’izao fotoana ankalazantsika ny tsingerin-taona faha 55 niverenan’ny Fahaleovantena izao, Fitiavan-tanindrazana sy Fihavanana, antoky ny Fampandrosoana. Izany no fotokevitra hijoroantsika amin’ity taona ity, iainanao ary tokony iainantsika isan’andro ho fampandrosoana ny firenena. Izany no mampisy dikany ny fankalazana tahaka izao, izany no fomba hanajariantsika ny lova sarobidy navelan’ny Razantsika ho antsika dia ny hoe: ny Firenena sy ny hareny ary ny olony dia tsy misaraka amin’ny kolontsaina maha izy azy. Aoka isika ho mendrika izany lova sarobidy izany.

Tsy sanatria Firenena voahozona i Madagasikara ka tsy hanana ny anjara fahombiazana sy fisandràtana tahaka ny firenena hafa nilahatra taminy faha izany kanefa efa nikopak’elatra. Isika no anton’ny fahavoazana kanefa isika koa no antoky ny fahombiazana.

Ho fankasitrahana anareo miaramila, zandary ary polisim-pirenena nikarakara ny matso, dia omena fialan-tsasatra 24 ora ianareo.

Eo ihany koa ny fanatonana ny fampiharana ny sazy  latsaky ny 15 andro na fanagadrana teo anelanelan’ny voalohan’ny volana janoary sy izao faha-26 jona 2015 izao

Samia tahin’Andriamanitra isika mianakavy, ho ela velona anie ny Tanindrazantsika.

Hery Rajaonarimampianina
Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara
Lapan’Iavoloha, faha 26 jona 2015


Excellences Messieurs les Ambassadeurs accrédités à Madagascar,
Mesdames et Messieurs les Représentants des organismes internationaux partenaires de Madagascar,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,

C’est avec une grande émotion et un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue en ce 55ème anniversaire de l’Indépendance de Madagascar.

On ne le redira jamais assez, ce pays, mon pays, sort d’une longue crise de plusieurs années, une longue maladie dont nous nous sommes sortis meurtris à tous les points de vue. Meurtris du point de vue économique, politique, social, diplomatique et culturel surtout.

Nous entamons la période de résilience depuis seulement un an et demi et comme vous avez pu le constater ces derniers temps, avec la remontée de la fièvre politique, les risques de rechute sont encore une réalité menaçante. Tout cela nous rappelle qu’ensemble, nous devons nous concentrer d’abord sur la stabilisation de la situation politique, et votre rôle dans l’atteinte de cet objectif n’est pas des moindres.

C’est pour cette raison que je saisis cette occasion solennelle pour vous remercier au nom du peuple et de l’Etat malgache, de vos appels et de vos messages qui ont mis en exergue le besoin impératif de stabilité politique, pour asseoir le redressement économique et social. Vos messages aussi, pour rassurer ceux – et ils sont nombreux – qui souhaitent investir dans la mise en valeur de nos richesses, une fois que les bases d’une gouvernance clarifiée sont en place ou sur la bonne voie de l’être.

La meilleure réponse vous a été donnée par la population elle-même.

Elle a compris et fait comprendre par son calme et sa sérénité que le temps des coups de force et des jeux politiciens est révolu.

La population a compris et fait comprendre que les enjeux du mieux-être auquel elle aspire ne peuvent se réaliser que dans une société apaisée où la diversité des points  de vue ne doit pas faire perdre de vue l’essentiel.

La population a compris l’essentiel : l’intérêt supérieur de la Nation, la marche vers une prospérité inclusive où la répartition des richesses se fera de manière plus juste et plus équitable.

Le message de la population a été entendu par toute la classe politique. J’ose espérer que tout le monde en a compris le sens.

Personnellement, je l’ai ressentie comme un encouragement dans la mission qui m’a été confiée par le suffrage universel, mais aussi comme un rappel à plus de rapidité et d’efficacité en direction du bien commun.

A de rares exceptions près, Madagascar et la Communauté Internationale ont cheminé côte à côte pendant ces 55 années. L’état actuel du pays est un message adressé à nous tous, ensemble. Certes, nous prenons sur nous la plus grande part de responsabilité de ce que nous vivons, de ce que nous devons affronter et corriger aujourd’hui mais  nous sommes convaincus que le redressement  se fait aussi avec la Communauté internationale et aussi vite que possible, car c’est ce que la population attend de nous tous.

Certes, la stabilité politique est une condition d’une bonne reprise de la coopération et des investissements. La stabilité repose sur la gouvernance, le bon fonctionnement des institutions, la lutte contre la corruption et la maturité de la classe politique. Ce sont les axes vitaux que nous devons encore renforcer.

Mais la stabilité vient aussi du mieux-être progressif ressenti par les ménages, dans toutes les régions de Madagascar, et cela ne peut provenir que de la création d’emplois, de la multiplication des activités économiques, ainsi que d’une répartition juste et équitable des fruits de la croissance.

Malgré les conditions encore difficiles, notre croissance économique progresse. Elle n’est pas encore suffisante pour stopper la spirale de la pauvreté, mais c’est un signe clair que, si nous priorisons nos efforts dans la relance économique, elle concourra aussi, et de manière structurelle, à la stabilisation politique. « Ventre affamée n’a pas d’oreille » dit-on. Et il n’est pas rare que dans ces ventres affamés se terrent les germes et les amibes de la déstabilisation.

Faisons du redressement économique un des outils de la stabilisation politique.

Excellences, Mesdames et messieurs,

Nous sommes dans un monde qui change vite et qui nous oblige parfois à oser changer les paradigmes d’une autre époque. Nous sommes tous interpellés par ces changements et nous devons y répondre par des approches innovantes, toujours en coresponsabilité devant l’Histoire, celle du monde en général, celle de Madagascar, ce pays que je sais, est aussi cher dans vos cœurs…

L’année dernière, à la même date et en ces mêmes lieux, j’en ai fait appel à la conscience collective, pour que l’intérêt général ne soit pas l’otage d’intérêt particulier. J’en ai fait appel au patriotisme et à un élan national, pour développer ce pays. Ces appels restent de plus en plus criants aujourd’hui.

Nous célébrons notre 55ème anniversaire de notre indépendance. L’indépendance n’est pas la séparation par rapport au monde. C’est la possibilité de choisir une interdépendance à laquelle on souscrit de manière responsable, au nom du peuple qui vous a confié sa destinée.

Madagascar fête son Indépendance et avec vous elle peut réécrire sa destinée. Ensemble, saisissons cette opportunité.

Je vous remercie de votre aimable attention !

Hery Rajaonarimampianina
Président de la République de Madagascar
Palais d’Etat d’Iavoloha, le 26 juin 2015